مراحل اخذ کاراموزی


  1. انتخاب محل کارآموزی و اطمینان از قبولی و وجود ظرفیت در در محل مزبور برای پذیرش کارآموز                  -فرم معرفی محل کار آموزی
  2. دریافت فرم درخواست کارآموزی وتکمیل فرم
  3. ارائه فرم تکمیل شده به کارشناس آموزشی گروه جهت اخذ نامه معرفی به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه و ادامه روند مطابق روند نمای مربوطه
  4. ثبت نام درس کارآموزی در سامانه آموزش توسط دانشجو
  5. مراجعه به محل کارآموزی و انجام کارآموزی (به مدت 240 ساعت)
  6. پر کردن فرم های گزارش و ارزیابی عملکرد کارآموز تایید شده در محل کارآموزی و نوشتن گزارش کارآموزی       (قالب گزارش) و  تحویل آنها به استاد مشاور کارآموزی

طراحی از تراپیکو