زمینه های تدریس مقطع کارشناسی

معماری کامپیوتر

مدار الکتریکی

مدار منطقی

زبان ماشین و اسمبلی

سیگنال ها و سیستم ها

طراحی مدارهای VLSI


زمینه های تدریس مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

طراحی مدارهای مجتمع پیشرفته

حساب کامپیوتری

مباحث پیشرفته

برنامه های کامپیوتر

سسیستم های فازی

پردازش زبان های طبیعی

تحصیلات


دکتری, معماری کامپیوتر, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, ۱۳۸۵-۱۳۹۱

فوق لیسانس, مهندسی برق و الکترونیک, دانشگاه ویسکانسین, آمریکا, ۱۳۶۳-۱۳۶۶

لیسانس, مهندسی برق و الکترونیک, دانشگاه ویسکانسین, آمریکا, ۱۳۵۸-۱۳۶۲

مقالات چاپ شده


[1] Mohammad R. Reshadinezhad, M. H. Moaiyeri, K. Navi, “An Energy-Efficient Full Adder Cell Using CNFET Technology” , IEICE Transactions on Electronics 95 (4), 744-751, 2012. (ISI indexed).

[2] Reshadinezhad Mohammad R., Kaivan Navi, "High-speed Multiplier Design Using Multi-Operand Multipliers ", International Journal of Computer Science and Network, Vol., Issue 2, April 2012.

[3] Mohammad R. Reshadinezhad, Farshad Kabiri Samani, "A Novel Low Complexity Combinational RNS Multiplier Using Parallel Prefix Adder ", IJCSI International Journal of Computer Science Issues, Vol. 10, Issue 3. pp. 430-440, 2013.

[4] Mina zaminkar, Mohammad R. Reshadinezhad, "A Comparison between Two Software Engineering Processes, RUP And Waterfall Models", International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), Vol.2, Issue 7 pp. 1348-1352, 2013.

[5] Ebrahim Sektikinrizi, Mohammad R. Reshadinezhad, Naser Nematbakhsh, “Comparing the Impact of Bandwidth and Congestion on Selection of Heterogeneous Lines Applying Fuzzy-Genetic”, International Journal of Computer Technology and Applications, vol:5 no:3, pp. 1161-1167, 2014.

[6] Mina zaminkar, Mohammad R. Reshadinezhad, Sima Emadi, “Safety-Critical System and Testing the Integrity Software”, International Journal of Advanced Research in Computer Science, vol:5 no:5, pp. 24-28, 2014.

[7] Seyed Ashkan Ebrahimi, Mohammad R. Reshadinezhad, “A New Implementation for a 2^n-1 Modular Adder Through Carbon Nanotube Field Effect Transistors”, Journal of Computing and Security-دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن رمز ايران(اين مجله از دی 92 علمي پژوهشی مي باشد) , , pp. 129-139 , 2015.

[8] Mohammad R. Reshadinezhad, Nilofar Charmchi, Keyvan Navi, “Design and Implementation of a Three-operand Multiplier through Carbon Nanotube Technology”, International Journal of Modern Education and Computer Science (IJMECS), Vol:7 No:9, pp. 44-51, 2015. doi:10.5815/ijmecs.2015.09.06

[9] Nilofar Charmchi, Mohammad R. Reshadinezhad, “A Novel High-speed Two-operand Multiplier using CNFET Technology”, International Journal of Advanced Information Science and Technology (IJAIST), vol:4, pp. 14-19, 2015.

[10] Shekofeh Moghimi, Mohammad R. Reshadinezhad, “A Novel 4×4 Universal Reversible Gate as a Cost Efficient Full Adder/Subtractor in Terms of Reversible and Quantum Metrics”, vol:7 no:11, pp. 28-34, 2015.

[11] Seyed Ashkan Ebrahimi, Mohammad R. Reshadinezhad, “Exploring and Exploiting Quantum-Dot Cellular Automata”, International Journal of Nanoscience and Nanotechnology, vol:4, pp. 225-232, 2015.

[12] Mina zaminkar, Mohammad R. Reshadinezhad, “Customization of Rational Unified Process (RUP) Methodology for Safety-Critical Systems”, International Review on Computers and Software, Vol:11 N:6, pp. 566-572, 2016. Doi:10.15866/irecos.v11i6.9184

[13] Seyed Ashkan Ebrahimi, Mohammad R. Reshadinezhad, Ali Bohlooli, Mhyar Shahsavari, ”Efficient CNTFET-based design of quaternary logic gates and arithmetic circuits”, Microelectronics Journal, Vol. 53, PP. 156-166, 2016. doi:10.1016/j.mejo.2016.04.016


مقالات ارائه شده


[1] Sharam Etemadi Borojeni, Mohammad R. Reshadinezhad, "Voice Privacy in Wireless-Phone, Mobile, Communication by Pseudo Random Number Generator and Tompkin-Paig Algorithm", International Symposium on Wireless Systems and Networks (ISWSN), 2003.

[2] Ebrahim Sektikinrizi, Mohammad R. Reshadinezhad, Naser Nematbakhsh, “كاهش زمان ارسال داده‌ها در SCTP_CMT با استفاده از سيستم فازي ژنتيك”, دومين همايش ملي علوم و مهندسي كامپيوتر, 1393.

[3] Shirin Moghimi, Mohammad R. Reshadinezhad, “A Novel Reversible Full Adder/Subtractor for Low Power Applications and Nanotechnology based Systems “,Proceedings of 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), 2014.

[4] Mohammad khashei, Kamran Zamanifar, Mohammad R. Reshadinezhad, “تخصيص سرويس در محاسبات ابری با استفاده از مدل حراج ترکيبی تکرار شونده”, هفدهمين کنفرانس ملی دانشجويی مهندسی برق ايران -دانشگاه صنعتی شريف پرديس بين الملل کيش, 1393.

[5] Shekofeh Moghimi, Mohammad R. Reshadinezhad, “معرفي يك گيت برگشت‌پذير جديد براي طراحي مدارهاي جمع‌كننده و تفريق كننده در سيستم‌هاي مبتني بر نانوتكنولوژي”, بيستمين كنفرانس ملي سالانه انجمن كامپيوتر ايران, 1393.

[6] Jafar Alishahi, Homan Nikmehr, Mohammad R. Reshadinezhad, Ali Bohloli, “افزايش دقت تشخيص گره‌های سياه‌چاله در الگوريتم مبتنی بر زمان دريافت بسته‌های پاسخ مسير در شبکه‌های اقتضايی متحرک”, هفتمين کنفرانس بين المللی فناوری اطلاعات و دانش, 1394.

[7] Soheila Sadeghiram, Mohammad R. Reshadinezhad, Mohammad R. Khayambashi, “پياده سازی فليپ فلاپ T بهبودیافته توسط اتوماتای سلولی کوانتومی”, اولين همايش منطقه اي برق و فناوريهاي نوين, 1394.

[8] Hossien Mohammadigahroie, Mohammad R. Reshadinezhad, Abbass Asadiaghilaghi, “طراحی وشبیه سازي یک تمام جمع کننده جدید با PDP پایین”, کنفرانس بین المللی پژوهش هاي کاربردي در فناوري اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات, 1394.

[9] Mohammad Soltanimohammadi, Nilofar Charmchi, Mohammad R. Reshadinezhad, “Optimization of MVL Logic Gates Using Carbon Nanotube Field Effect Transistors, 5th International Conference on Nanotechnology (ICN-2016), 1-2 September 2016, Istanbul, Turkey, 2016.

[10] Shekofeh Moghimi, Mohammad R. Reshadinezhad, “A Novel Quantum Full Adder/ Subtractor Design For Fault Tolerant Reversible Systems”, 5th International Conference on Nanotechnology (ICN-2016), 2016.

[11] Farshad Kabirisamani, Mohammad R. Reshadinezhad, “طراحی يک ضرب کننده ترکيبی باقيمانده ای رقم کم ارزش دوتايی (DLSB)با پيچيدگی کم”, اولين مسابقه کنفرانس بين المللی جامع علوم مهندسی در ايران, 1395.

[12] Elham Hajian, Mohammad R. Reshadinezhad, Mohammad R. Khayambashi, “طراحی و شبيه سازی شمارنده بالا شمار دوبيتی مبتنی بر QCA”, اولين کنفرانس بين المللی چشم اندازهای نو در مهندسی برق و کامپيوتر, 1395.

عضویت

اختراعات


کنترلر اتوماتیک سیستم تهویه خودرو,دانشگاه اصفهان,۱۳۸۶,محمد رضا رشادی نژاد

زمینه های تخصصی و مورد علاقه


80

شبکه های کامپیوتری

100

تجارت الکترونیکی

90

پردازش سیستم های اطلاعاتی

100

پردازش ابری

90

سیستم های توزیع شده

96

پردازش توری

75

شبکه های مبتنی بر نرم افزار

80

شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما