بسمه تعالي


Hamid Mala

Assistant professor at the

Department of Information Technology,

Faculty of Computer Engineering, University of Isfahan, Iran.

                                                                

 
اطلاعات شخصي سوابق تحصيلي مقالات ژورنال مقالات کنفرانس (منتخب)
پايان نامه هاي تحت مشاوره زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه تدريس داوري مجلات علمي
 

  اطلاعات شخصي

نام و نام خانوادگي: حميد ملا (به فتح اول)  
تاريخ تولد: 1360  
محل تولد: اصفهان  
گروه آموزشي: مهندسی فناوری اطلاعات  
آدرس دانشگاه: اصفهان، ميدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و مهندسی، شماره 348  
تلفن: 37935608-031  
پست الكترونيكي: h.mala@eng.ui.ac.ir  

سوابق تحصيلي

مقطع دانشگاه رشته تاريخ فارغ التحصيلي
كارشناسي صنعتي اصفهان برق-الکترونيک شهريور 1382
كارشناسي ارشد صنعتي اصفهان برق-مخابرات سيستم بهمن 1384
دكتري صنعتي اصفهان برق-مخابرات سيستم بهمن 1389
 

مقالات ژورنال

1- , , , New impossible differential attacks on reduced-round Crypton. Computer Standards & Interfaces 32(4): 222-227 ()
2- , , , An improved impossible differential cryptanalysis of Zodiac. Journal of Systems and Software 83(4): 702-709 ()
3- , , , Impossible Differential Attacks on 13-Round CLEFIA-128. J. Comput. Sci. Technol. 26(4): 744-750 ()
4-, , Perfect involutory diffusion layers based on invertibility of some linear functions. IET Information Security 5(4): 228-236 ()
5- , , , Impossible differential cryptanalysis of reduced-round Camellia-256. IET Information Security 5(3): 129-134 ()
6- , , , Cryptanalysis of mCrypton - A lightweight block cipher for security of RFID tags and sensors. Int. J. Communication Systems 25(4): 415-426 ()
7- , , , , On construction of involutory MDS matrices from Vandermonde Matrices in GF(2 q ). Des. Codes Cryptography 64(3): 287-308 ()
8- , , , , Improving Radio Resource Utilization and User Level Fairness in OFDMA Femtocell Networks. Wireless Personal Communications 77(3): 2341-2358 ()
9- , , On computational complexity of impossible differential cryptanalysis. Inf. Process. Lett. 114(5): 252-255 ()
10- , , , Security Analysis and Strengthening of an RFID Lightweight Authentication Protocol Suitable for VANETs. Wireless Personal Communications 83(4): 2607-2621 ()
11- , , , , Efficient Recursive Diffusion Layers for Block Ciphers and Hash Functions. J. Cryptology 28(2): 240-256 ()
12- , , Cryptanalysis of mCrypton-64. Int. J. Communication Systems 28(8): 1401-1418 ()
13- , , Non-isomorphic biclique cryptanalysis of full-round Crypton. Computer Standards & Interfaces 41: 72-78 ()
 
 

مقالات کنفرانس (منتخب)

1- Mala, H., Shakiba, M., Dakhilalian, M., Bagherikaram, G.: New Results on Impossible Differential Cryptanalysis of Reduced Round Camellia-128. In: Jacobson, M.J., Rijmen, V., Safavi-Naini, R.(eds) SAC 2009. LNCS, vol. 5867, pp. 281-294. Springer, Heidelberg, 2009.

2- Mala, H., Dakhilalian, M., Rijmen, V., Modarres-Hashemi, M.: Improved Impossible Differential Cryptanalysis of 7-Round AES-128. In: Gong, G., Gupta, K.C. (eds.) Indocrypt 2010. LNCS, vol. 6498, pp. 282-291. Springer, Heidelberg, 2010.

3- Sadjadieh, M., Dakhilalian, M., Mala, H., Sepehrdad, P.: Recursive Diffusion Layers for Block Ciphers and Hash Functions, In Canteaut A. (ed.) FSE 2012, LNCS, vol. 7549, pp. 385-401. Springer , Heidelberg, 2012.

 

پايان نامه /رساله ی دانشجويان

1- روشهای طراحي تبديل انتشار برای رمزهای قالبی، رساله ی دکتری، سيد مهدی سجاديه، تابستان 1391 (مشاور)
2- تحلیل الگوریتم‌های رمز قالبی مبتنی بر تمایزگرهای تفاضل‌مبنا، رساله ی دکتری، محسن شکيبا، 1392 (مشاور)
3- تحليل گراف دوبخشی کامل بر روی رمزهای قالبی Klein و Crypton، پايان نامه کارشناسی ارشد، داود کريمي، 1392 (راهنما)
4- الگوريتم تخصیص عادلانه ی منابع به منظور بهبود کارايي در شبکه های فمتوسل، پايان نامه کارشناسی ارشد، اميد فلاح مهرجردی، 1392 (راهنمای دوم)
5- راهبردی برای ايجاد انگيزه ی همکاری در شبکه های MANet ، پايان نامه کارشناسی ارشد، سينا نادری، 1393 (راهنمای دوم)
6- طرح جدیدی برای رمزنگاری شناسه گرای کارا، پايان نامه کارشناسی ارشد، مجید سلیمی، 1393 (مشاور)
7- ارايه ی يک پروتکل کارامد جهت محاسبه ی اشتراک مجموعه های محرمانه، پايان نامه کارشناسی ارشد، ، مجيد خرم دين، 1393 (راهنما)
8-تحليل و بهبود پروتکل های احراز اصالت RFID سبک وزن، پايان نامه کارشناسی ارشد، فريدون مرادی، 1393 (راهنما)
 

زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه

رمزنگاری، تحليل رمزهای قالبی، پروتکلهای امنيتي

 

تدريس

پاييز 1390: الکترونيک ديجيتال، آمار و احتمال مهندسی، رياضيات مهندسی
بهار 1391: رياضيات گسسته، سيستمهای چندرسانه ای، مدارهای منطقي
پاييز 1391: معماشناسی کاربردی (ارشد)، مدارهای منطقي، آمار و احتمالات مهندسی
بهار 1392: پروتکلهای امنيتي (ارشد)، سمينار کارشناسی ارشد، رمزنگاری و امنيت شبکه، رياضيات گسسته، سيستمهای چندرسانه ای
پاييز 1392: معماشناسی کاربردی (ارشد)، مدارهای منطقي، آمار و احتمالات مهندسی
بهار 1393: پروتکلهای امنيتي (ارشد)،   رياضيات گسسته، سيستمهای چندرسانه ای
پاييز 1393: رمزنگاری پيشرفته (دکتری)، معماشناسی کاربردی (ارشد)،  مدارهای منطقي، آمار و احتمالات مهندسی
بهار 1394: محاسبات امن (دکتری)، پروتکلهای امنيتي (ارشد)،   رياضيات گسسته، سيستمهای چندرسانه ای
 

داوري مجلات علمي

1- IET Information Security

2- Journal of Computer Science and Technology, Springer

3- Designs, Codes and Cryptography (DCC), Springer