محمدرضا طلايی 

 

 

 

   

 

                                          7932682-0311

       mrtalaie AT eng.ui.ac.ir

                                6682887-311-0098

   اصفهان - خيابان دانشگاه - دانشگاه اصفهان - دانشكده فني و مهندسي - گروه مهندسي شيمي  

 کارشناسی - دانشگاه شيراز - 1368

کارشناسی ارشد - دانشگاه شيراز - 1371

دکترا - دانشگاه شيراز - 13791- علوم ايروسول

2- آلودگی هوا

3- رياضيات تحليلی وعددی

4- سيالات دو فازیبه صفحه انگليسي مراجعه شود.

 صفحه انگليسي